Hét veilingplatform voor bedrijven! Koop rechtstreeks van eindgebruikers. ✓ 36 uurs veilingen ✓ No nonsense ✓ Gratis support. Start vandaag nog.

Servicevoorwaarden (Terms of Service)

Servicevoorwaarden 

Enkele basisprincipes die u moet weten over onze servicevoorwaarden;

A. Wij bieden kopers en verkopers de mogelijkheid om activa, bedrijfsmiddelen en diensten te kopen en verkopen via ons verkoopplatform en via onze verkoopservice en verkopen uitsluitend aan bedrijven, niet aan consumenten.

B. Onze service houdt in dat wij enerzijds optreden in naam van de verkopende partij dan wel “eigenaar” of “opdrachtgever” en normaal gesproken niet zelf de verkoper zijn. Wij verkopen en factureren als bemiddelaar in opdracht van een derde partij, de Opdrachtgever. Anderzijds treden we op als aankoopmakelaar waarbij we naar eigen inzicht de meest geschikte connectie maken met potentiële kopers.

C. Daarnaast kunnen we ook als verkopende partij optreden.

D. Als we het hebben over 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we “B2bfix”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, iedere registratie, iedere aankoop, iedere offerte, iedere factuur, en iedere in dat kader gesloten overeenkomst tussen ons, Opdrachtgever en/of Koper, alsmede iedere rechtshandeling die wordt verricht door ons, Opdrachtgever en/of Koper. Voor zover nodig gelden de Voorwaarden eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en Koper en worden zij derhalve mede namens en ten behoeve van Opdrachtgever door ons met Koper overeengekomen.

1.2 Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschiedt.

1.3 Koper geeft zowel door registratie als bedoeld in artikel 2.2 van deze Voorwaarden als 

door het kopen van een Item te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaarden, (ii) dat de Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld voordat hij een aankoop gedaan heeft of een (koop)overeenkomst heeft gesloten en (iii) in te stemmen met (de inhoud van) de Voorwaarden.

1.4 Koper verklaart zich voor wat betreft het type Items; zoals overtollige goederen, overjarige goederen, overtollige voorraden, schade Items, bekend met de bijzondere omstandigheden van een dergelijke verkoop en de onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.

1.5 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Koper, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

1.6 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.7 B2bfix behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Koper ter kennis worden gebracht, waarbij wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd en per welk moment de wijziging van kracht wordt en treden alsdan in de plaats van de Voorwaarden. Koper heeft het recht de wijziging niet te accepteren door zijn registratie bij B2bfix te beëindigen. Koper wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd indien deze niet binnen vier weken na bekendmaking van die wijziging schriftelijk tegen die wijziging heeft geprotesteerd dan wel zijn registratie heeft beëindigd.

1.8 B2bfix kan, naast de Voorwaarden, bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere verkoopvoorwaarden zullen voorafgaand aan de verkoop waar zij betrekking op hebben, aan Koper ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van B2bfix strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere verkoopvoorwaarden.

1.9 Voor zover vertalingen van de Voorwaarden dan wel van bijzondere verkoopvoorwaarden voorhanden zijn en de Nederlandse tekst van de Voorwaarden dan wel van bijzondere verkoopvoorwaarden afwijkt van de tekst van de betreffende vertaling, prevaleert het bepaalde in de Nederlandse tekst.


Artikel 2: Verkoopprocedure

2.1 Toegang tot Item(s) wordt uitsluitend door B2bfix bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat B2bfix de gang van zaken omtrent de verkoop bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de verkoop toe te laten, één of meer Items niet langer aan te bieden of verandering te brengen in (de samenstelling van) proposities, niet tot Toewijzing over te gaan, en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. B2bfix heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door Koper enig recht kan worden ontleend.

2.2 Koper dient zich– indien door B2bfix verzocht - zich op een behoorlijke wijze te legitimeren. Koper zal alle in het kader van de registratie gevraagde informatie volledig en naar waarheid verstrekken. De online registratie door Koper is persoonlijk en niet overdraagbaar. Koper mag geen derden aan een aankoop laten deelnemen door gebruikmaking van de registratie van Koper. B2bfix is gerechtigd een aanvraag voor een registratie te weigeren dan wel een registratie eenzijdig te beëindigen.

2.3 Koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van B2bfix aan te tonen dat hij kredietwaardig is.

2.4 Koper is verplicht om door of namens B2bfix in het kader van een Verkoop gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

2.5 Koper wordt in de gelegenheid gesteld de/het Item(s) voorafgaand aan de aankoop te Onderzoeken op door B2bfix vastgestelde tijdstip(pen). Omschrijvingen van Item(s) en alle inlichtingen door of namens B2bfix gedaan, worden naar beste weten gedaan en op basis van een enkele (visuele) inspectie, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door B2bfix wordt ingestaan. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. B2bfix is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Item(s).

2.6 Opdrachtgever is gerechtigd deel te nemen aan verkoopgesprekken.

2.7 B2bfix is gerechtigd kopers te weigeren zonder opgave van reden.

2.8 B2bfix beslist of Toewijzing plaatsvindt.

2.9 De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Koper. Het moment van Toewijzing is het moment waarop deze koopovereenkomst tot stand komt en waarop Koper de Koopsom verschuldigd is.

 

Artikel 3: Vergoeding en betaling

3.1 Na Toewijzing wordt door B2bfix aan de Koper een (digitale) factuur toegezonden ter hoogte van de Koopsom. Koper is aan B2bfix de Koopsom verschuldigd; B2bfix zal het aan Opdrachtgever toekomende deel van de Koopsom aan hem afdragen.

3.2 Koper dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan B2bfix te hebben betaald op de door B2bfix aangegeven wijze en in de door B2bfix aangegeven valuta, bij gebreke waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt.

3.3 B2bfix is gerechtigd om van Koper bij of na Toewijzing van de Item(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Koper.

3.4 Er kunnen door Opdrachtgever geen betalingsverplichtingen worden gesteld aan de door ons geoffreerde verkoopopbrengsten aan opdrachtgever alvorens deze verkoopopbrengsten daadwerkelijk gerealiseerd zijn en levering heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 4: Afname

4.1 Koper is verplicht de aan hem toegewezen Item(s) af te nemen op de door B2bfix vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer en na overlegging van bewijs van betaling van de aan de Koper toegezonden factuur als bedoeld in artikel 3.1. Op eerste verzoek van B2bfix dient Koper zich bij Afname te legitimeren. Ingeval van Afname door een externe transporteur geldt dat deze aan B2bfix dient te overleggen (i) de factuur, (ii) bewijs van betaling van de Koopsom en (iii) een door Koper ondertekende schriftelijke verklaring van Koper waaruit blijkt dat Afname geschiedt door de externe transporteur.

4.2 De levering van de Item(s) door Opdrachtgever aan Koper wordt geacht plaats te vinden door Afname. Afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Koper is voldaan.

4.3 Koper is verplicht informatie te verstrekken of instructies van B2bfix te volgen die (naar het oordeel van B2bfix) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan B2bfix gerechtigd is de Item(s) voor rekening en risico van Koper op te slaan, onverminderd de overige rechten van B2bfix.

4.4 Koper is verantwoordelijk voor de Afname. B2bfix is jegens Koper niet gehouden tot assistentie bij of bemiddeling in de Afname. Koper dient zelf zorg te dragen voor alle voor de Afname benodigde verpakkingsmaterialen, transportmiddelen, gereedschappen, etc. Eventuele aanwezige vorkheftrucks of andere transportmiddelen en/of gereedschappen mogen door Koper slechts na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van B2bfix worden gebruikt, alsdan voor eigen rekening en risico van Koper. Indien voor Afname het noodzakelijk is de Item(s) te demonteren, dient Koper daar, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg voor te dragen. Koper is aansprakelijk voor alle bij of in het kader van de Afname van de Item(s) veroorzaakte (transport)schade en vrijwaart B2bfix – voor zover de wet niet dwingendrechtelijk een vrijwaring uitsluit – voor aanspraken van derden ter zake. Koper is op eerste verzoek van B2bfix gehouden voldoende zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de Afname van de Item(s) schade wordt veroorzaakt. Over door Koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

4.5 De af te leveren Item(s) dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Koper koopt de Item(s) evenwel voetstoots van Opdrachtgever en in de toestand waarin de Item(s) zich op dat moment bevinden.

4.6 Het Aanbod geldt onder voorbehoud van levering. In het geval dat de situatie zich voordoet dat de kavel niet geleverd kan worden, (om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat het Item wegens (interne) verkoop niet meer beschikbaar is) geldt dit voorbehoud van levering. In het geval de betaling door de nieuwe potentiële koper al heeft plaatsgevonden en bij ons op rekening staat zal het dit bedrag dan wel het totaal aan bedragen worden gerestitueerd.

4.7 Om de levering zeker te kunnen stellen is Koper verantwoordelijk voor de verificatie met verkoper om zeker te stellen dat het product nog beschikbaar is.

 

Artikel 5: Verzuim

5.1 Indien de toegewezen Item(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Koper zijn afgenomen en/of de Koper handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, is Koper van rechtswege in verzuim. B2bfix is alsdan in elk geval gerechtigd de Item(s) opnieuw te verkopen, dan wel de Item(s) aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van B2bfix.

5.2 Indien Koper na een door B2bfix schriftelijk aan te geven laatste afgifte moment nog steeds in verzuim is, dan zal de koopovereenkomst tussen Koper en Opdrachtgever van rechtswege worden ontbonden. Koper is na ontbinding aan B2bfix een boete verschuldigd. Als boete zal een percentage van 50% van het aankoopbedrag aan B2bfix verschuldigd zijn, te vermeerderd met BTW (indien het een BTW Item betreft). De boete zal verschuldigd zijn onverminderd de overige rechten van B2bfix, zoals het vorderen van schadevergoeding. Ook zal B2bfix aan de Koper € 75,- aan administratiekosten en transportkosten in rekening kunnen brengen als redelijke vergoeding voor de door B2bfix gemaakte kosten.

5.3 Na Afname van de Item(s) kan Koper geen rechten meer laten gelden jegens B2bfix.

5.4 Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Koper toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Koper heeft B2bfix het recht de Item(s) opnieuw aan te bieden, dan wel de Item(s) aan een ander toe te wijzen. B2bfix is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 B2bfix is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Verkoop is ontstaan of is veroorzaakt door de Verkoop.

6.2 B2bfix is vanaf het moment van Toewijzing van de Item(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de Item(s) veroorzaakt, het verloren gaan van de Item(s) daaronder begrepen. 

6.3 B2bfix is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de Item(s) Koper kan zich er niet op beroepen dat de Item(s) behept zijn of is met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.

6.4 B2bfix is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Item(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.

6.5 B2bfix is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Item(s).

6.6 B2bfix staat niet in voor een geslaagde eigendomsoverdracht. Evenmin garandeert B2bfix dat derden op de Item(s) geen rechten kunnen laten gelden. B2bfix aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.

6.7 B2bfix is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de nonconformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW.

6.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van B2bfix of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.9 Elk vorderingsrecht van Koper jegens B2bfix vervalt na verloop van 1 maand nadat de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden is verstreken, tenzij Koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

6.10 Voor zover B2bfix op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Item(s).

6.11 Aangeboden Items worden verkocht in de staat zoals aangetroffen, zonder garantie en zonder herroepingsrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.12 B2bfix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende opbrengsten, resultaten en of omzetderving in welke zin dan ook.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 Klachten van Koper in verband met de diensten van B2bfix, van welke aard dan ook, worden elektronisch ingediend bij B2bfix via de website op de contactpagina.

7.2 B2bfix spant zich er voor in klachten op een passende manier op te lossen en verbindt zich ertoe in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht daarop te reageren.

 

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op elke overeenkomst tussen B2bfix en Koper is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Elk geschil tussen Koper en B2bfix zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Groningen. B2bfix blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn altijd vertrouwelijk van aard.

9.2 Wij behouden ons het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verleende diensten, berusten bij ons. De Opdrachtgever(s) en of Koper(s) erkennen deze rechten en zullen zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

10.2 Alle door ons verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, propositie-aanpassingen, introductie pagina's etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor verkoop via onze platform(s). Het is Opdrachtgever(s) en of Koper(s) niet toegestaan om informatie verkregen van ons openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

 

Artikel 11: Definities

“Afname” betekent het moment waarop de toegewezen producten en of diensten aan Koper worden afgegeven.

“Aanbod” betekent een gedeelte of het totaal van het door ons aangeboden Items.

“Item(s)” betekent door ons aangeboden product(en) en/of dienst(en).

“Koopsom” betekent het (totale) aankoopbedrag vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting indien van toepassing.

“Koper” betekent ieder bedrijfs- of beroepsmatig handelend natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die een Overeenkomst aangaat met B2bfix dan wel aan wie B2bfix een aanbieding doet.

“Opdrachtgever” betekent het bedrijf dan wel de bedrijven die ons opdracht hebben gegeven de verkoop te organiseren van producten/diensten dan wel een bepaalde selectie daarvan.

“B2bfix” betekent de onderneming B2bfix.nl gevestigd aan de Paterswoldseweg 806, 9728BM Groningen, Nederland.

“Toewijzing” betekent de verklaring van B2bfix aan Koper, houdende de mededeling dat de Item(s) aan hem is/zijn toegewezen en als gevolg waarvan de Koopsom wordt verschuldigd.

“Site” betekent de website waarmee B2bfix haar aanbod doet.

“Voorwaarden” betekent deze servicevoorwaarden.

“Service” is de gemeenschappelijke noemer voor enerzijds; a. onze verkoopservice en b. het bieden van de mogelijkheid om (overtollige) activa en bedrijfsmiddelen te kopen en verkopen via ons verkoopplatform.